سنگ های استخراجی معادن

مرمریت دودی

استخراج از معدن کاشان

کد : A - 106

مرمریت آبی

استخراج از معدن کاشان

کد : A - 105

سندستون سفید

استخراج از معدن خورهه

کد : A - 104
stone image
orka logo معدن خورهه
سندستون

سندستون طرح چوب

استخراج از معدن خورهه

کد : A - 103
stone image
orka logo معدن خورهه
سندستون

تراورتن روشن بی موج

استخراج از معدن تکاب

کد : A - 102
stone image
orka logo معدن تکاب
تراورتن

تراورتن روشن موج دار

استخراج از معدن تکاب

کد : A - 101
stone image
orka logo معدن تکاب
تراورتن